Mgr. Vítězslav Jandák - Volební lídr ČSSD za Jihočechy

Aktuální

Media

Projev I. k Novele zákona "o stavebním spoření"

03.11.2011

Můj projev 3.11.2011 od 2:20 hod.: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré ráno. Rád bych se vrátil, je to zvláštní, ale opět bych se vrátil k nálezu Ústavního soudu, který se dotýká dnes projednávaného stavebního spoření.

Dne 9. července 2010 byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny 45 poslanců na zrušení v záhlaví uvedeného zákona, dále jenom napadený zákon, in eventum jeho ustanovení článku 2, jakož i novelizovaných ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Napadeným zákonem došlo ke změně a doplnění některých zákonů tak, že byla stanovena zvláštní sazba daně ve výši 50 % na příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, dále jen státní podpora, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. Současně byla dnem jeho účinností snížena výše zálohy státní podpory z 15 % na 10 % ročně z uspořené částky nepřesahující 20 000 korun. Návrh splňoval náležitosti podle zákona číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů.

Podstatou návrhu byly námitky rozporu napadeného zákona s ústavním pořádkem vztahující se ke způsobu jeho přijetí, jakož i k jeho obsahu. Navrhovatelé zpochybňují důvodnost projednání návrhu zákona ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze, v jehož důsledku mělo dojít k porušení některých ústavních principů vztahujících se k parlamentní proceduře přijímání zákonů. Jejich námitky dále směřují vůči tomu, že mimořádná schůze, na které došlo ke zkrácenému jednání o návrhu napadeného zákona, byla svolána jen 40 minut před jejím začátkem, jakož i vůči omezení práv senátorů zvolených ve volbách v říjnu 2010, protože dne 12. listopadu 2010 projednával Senát návrh napadeného zákona ve složení odpovídajícím jeho 7. funkčnímu období, to znamená 2008/2010, a nově zvolení senátoři se tak nemohli tohoto projednávání zúčastnit.

Ve vztahu k obsahu napadeného zákona navrhovatelé namítají, že snížení státní podpory za rok 2010 jejím zpětným zdaněním zvláštní sazbou daně z příjmu ve výši 50 %, jakož i snížení zálohy pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené do 31. prosince 2010, vykazují znaky pravé retroaktivity a odporují legitimnímu očekávání účastníků stavebního spoření. Toto očekávání se opírá i o dosavadní praxi zákonodárce, který dosud respektoval vzniklé majetkové nároky na poskytnutí určitých majetkových plnění v závislosti na době uzavření smlouvy o stavebním spoření. Zákonodárce zvolil nepřiměřené prostředky k prosazení veřejného zájmu na snížení deficitu státního rozpočtu, čímž nerespektoval požadavek spravedlivé rovnováhy mezi tímto zájmem a omezením základních práv jednotlivců.

 

Podle navrhovatelů byl návrh napadeného zákona spolu se třemi dalšími návrhy zákonů projednávanými obdobným legislativním postupem projednán ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze, aniž by pro takovýto postup byl dán jeden z důvodů podle § 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení stavu legislativní nouze a zkrácené jednání bez toho, aniž by byl dán jeden ze zákonem stanovených důvodů, představuje podle názoru navrhovatelů nejen porušení zákona, ale výrazné "okleštění" ústavně chráněné svobody - a teď poslouchejte dobře - parlamentní rozpravy a práv poslanců podávat pozměňovací návrhy a řádně vykonávat svou volenou funkci.

S ohledem na to, že stav legislativní nouze a zkrácené jednání, jejichž účelem je bránit ohrožení základních práv a svobod občanů, ohrožení bezpečnosti státu nebo značným hospodářským škodám, představují současně i zásah do práv sněmovní menšiny, mělo by být rozhodnutí o jeho vyhlášení posuzováno z hlediska vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti zásahu. Napadený legislativní postup současně nebyl ani potřebný. Vláda totiž mohla sledovaného cíle dosáhnout včasným předložením návrhu zákona, k čemuž nedošlo. Zpochybnit lze nakonec i přiměřenost tohoto postupu.

Nemohou-li poslanci tento návrh ani řádně prostudovat a fundovaně se k němu vyjádřit, ani zprostředkovat názory svých voličů, jsou současně rovněž krácena práva občanů vyslechnout v adekvátní šíří argumenty pro a proti přijatému zákonu, který se dotýká jejich základních práv.

Další námitka stěžovatelů se týká nepředvídatelného svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, následné odepření práva nově zvoleným senátorům a v rozporu s legislativní procedurou a legislativním pořádkem.

Občané zvolení do Poslanecké sněmovny a Senátu byli omezeni na právu správy věcí veřejných tím, že se nemohli ani efektivně zúčastnit svobodné parlamentní diskuse ani řádně připravit a podat pozměňovací návrhy.

Dámy a pánové, v této části svého vystoupení jsem vás seznámil se základními námitkami, které nakonec vedly Ústavní soud k tomu, aby návrhu skupiny 45 poslanců vyhověl. Považoval jsem za nutné vám to v této diskusi říci, než se ve svém dalším diskusním příspěvku zmíním o některých specifičnostech stavebního spoření jako takového. Děkuji vám za pozornost.

Zpět do článků